Gevestigd te Kapellestraat 13a, Evergem 9940  België
* Tel : +32 09/258.04.66
* E- mail : Info@juweliergeers.be
* Rechtspersonenregister (RPR) Gent.
* BTW Nummer: BE 472-255-980.

* Belgisch Reknr : 390-0543795-68 (ING Bank)
* IBAN : BE 82-3900-5437-9568.
* SWIFT code : BBRUBEBB 900 (ING Bank)

Artikel 1. Definities

1.1 Juweliergeers.be is een online winkel in nieuwe juwelen & uurwerken voor ieders budget,
welke via www.juweliergeers.be bezocht kan worden.

1.2 Op onze internet verkopen van juweliergeers.be zijn dezelfde verkoopvoorwaarden van toepassing als bij de voorwaarden op een winkel verkoop van juwelier Geers goudsmid n.v.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website juweliergeers.be , zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van juweliergeers.be worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door juweliergeers.be  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door juweliergeers.be.
Juweliergeers.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Al onze artikelen (juwelen & uurwerken en wisselstukken) genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.
Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen België en Nederland zijn gratis.
Voor zendingen naar andere landen Duitsland en alle landen binnen de EU is de bijdrage in de verzendkosten 20,00 euro.

4.3 Juweliergeers.be kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen , modellen, types, maten, kleuren enz… Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houden wij ons het recht voor de artikelen niet te leveren.
U ontvangt in dit geval een bericht en de juiste informatie prijs.
Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle getoonde prijzen zijn indicatief en NIET bindend.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel 5. Betaling & Aanbetaling

Betaling kan geschieden op één wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvang je als internetklant direct +/- (binnen de 48 uren bij uitzondering van verlofperiode) een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, en je internet voordeel korting in minderheid vermeld.
In geval van betaling via internetbankieren dient betaling volledig binnen de zeven (7) dagen na orderdatum door juweliergeers.be te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

Artikel 6. Levering & voorraad :

6.1 Leveren in België
Juweliergeers.be streeft ernaar om bestellingen binnen de twee (2) dagen na ontvangst van de betaling en dat het op onze bankrekening staat het bestelde product af te leveren bij u in België. Elk artikel versturen wij met Mikropakket. Uw bestelling zal in de regel binnen de 2 à 3 werkdagen bij U worden aangeboden.
Uw bestelling wordt overdag bij U aangeboden.

6.2 Leveringen buiten België ( Binnen de EU ).
Leveringen naar bestemmingen buiten België (binnen de EU) we streven er ook naar binnen de 2 à 4 dagen na ontvangst van de betaling , en dat het op onze bankrekening staat het bestelde product af te leveren bij u.
Elk artikel versturen wij met Mikropakket.
Uw bestelling zal in de regel binnen de 2 à 4 werkdagen bij u worden aangeboden.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u als klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
Juweliergeers.be zal in dat geval zorg dragen voor terugbetaling.

6.4 Juweliergeers.be is verplicht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling te leveren Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of zijn er om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen maximaal een (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

6.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld (indien mogelijk) en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.

Artikel 7. Annulatie

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Met uitzondering van een handgemaakt juweel op bestelling, een ring dat al aangepast is van maat en gegraveerd is of een armband of uurwerk dat al ingekort is.

Artikel 8. Garantie 

Voor alle goederen geldt een wettelijke garantie van 2 jaar. Wanneer de consument beroep doet op de wettelijke garantie omdat zich een gebrek aan het goed voordoet, zal steeds worden nagegaan of het gebrek inherent is aan het goed (en het gevolg is van een fabricagefout of slechte kwaliteit). Indien dit het geval is, zal de wettelijke garantie toepassing vinden en zal het goed kosteloos door de verkoper worden hersteld of vervangen. Indien het gebrek aan het goed veroorzaakt werd door een foutief handelen van de consument, zal evenwel géén wettelijke garantie van toepassing zijn.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst (en) aan juweliergeers.be verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 10. Retourneren en omruilen van artikelen

Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

Voor retouren en/of ruilingen gelden enkele voorwaarden :
Zie ook: Retourvoorwaarden 

Juwelier Geers hanteert het wettelijke termijn van 14 dagen als zichttermijn, die in gaat op de dag dat je de artikelen ontvangt en eindigt 14 dagen daarna. Binnen deze periode moet de retourprocedure in gang gezet worden middels het formulier voor herroeping. Na het herroepen van de overeenkomst heb je 14 dagen de tijd om het retourpakket naar ons op te sturen. Retourzendingen zijn voor de risico van de koper. Dit houdt in dat Juwelier Geers niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Alle garantiebewijzen en extra’s moeten ook weer toegevoegd worden aan het retourpakket.

Retourvoorwaarden:

  • zorg ervoor dat het artikel compleet is
  • in de – voor zover redelijkerwijs mogelijk – originele staat en fabrieksverpakking.
  • Voor de eventuele waardevermindering die ontstaat omdat je het artikel op een op andere wijze hebt gebruikt dan je in een winkel zou doen, mogen wij jou aansprakelijk stellen.
Artikel 11. Klachten

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen (wettelijke bedenktijd) veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen aan ons.
Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, in overleg met u oplossen. Indien dit niet lukt binnen 30 dagen zullen wij u dit melden. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. 

Artikel 12. Annulering of Weigeren van uw bestelling

12.1 Koopt U iets via internet , dan heeft u sinds 1 februari 2001 een wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen.

12.2 Hiertoe dient u binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@juweliergeers.be In deze e-mail dient u uw naam, beschrijving van het produkt en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen een (1) werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

12.3 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het resterende orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Juweliergeers.be plaats.

12.4 Indien u niet binnen vierentwintig (24) uur na bevestiging de bestelling, of binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd,  geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Juweliergeers.be is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

Artikel 13. Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Juwelier Geers, dan wel tussen Juweliergeers.be en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Juweliergeers.be, is juweliergeers.be niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Juweliergeers.be.

Artikel 14. Overmacht
Juweliergeers.be heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat juwelier Geers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend de Rechtbank te Gent (België) recht van toepassing.

15.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
zullen Juweliergeers.be en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

15.3 Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de,
Internet rechten voor meer alg. info kan je ook terecht op website van https://economie.fgov.be of http://ec.europa.eu/odr.
of een gelijkwaardige geschillencommissie hetgeen onverlet laat het recht van klant en Juweliergeers.be het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter in Gent (België).
 

Mocht u na het lezen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Juwelier Geers goudsmid N.V
Kapellestraat 13a
9940 Evergem  België
Tel +32 09 /258.04.66

E-Mail: info@juweliergeers.be
Web: https://www.juweliergeers.be

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze webpagina of website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Juweliergeers.be 

Info & Copyright

Datum laatste update:  17/1/ 2018